Triple B Hunt

Opgericht in 1990

Triple B Hunt VZW
Lage Mierdse weg 16
2360 Oud-Turnhout
BE0845.932.644

Reglement van de slipjacht Triple B Hunt VZW

  1. Eenieder die deelneemt aan een slipjacht van de Triple B Hunt VZW (hierna ‘Triple B Hunt’ of ‘de organisator’) of zich al dan niet met toestemming van de organisator binnen het evenemententraject bevindt, wordt verondersteld het reglement te kennen en in te stemmen met deze voorwaarden en de eventuele gevolgen van niet-naleving te aanvaarden. De instructies die worden gegeven tijdens de slipjacht of op eender welk ander moment door de organisator zijn bindend en vullen dit reglement aan of primeren in geval van tegenstrijdigheid.
  2. Meedoen aan een slipjacht van de Triple B Hunt geschiedt altijd geheel voor eigen rekening en op eigen risico voor zichzelf en / of voor diegene die hij rechtsgeldig vertegenwoordigt, met inachtneming van het hieronder onder punt 5 gestelde, met betrekking tot deelnemende minderjarige kinderen.
  3. Een slipjachtdeelnemer dient de van overheidswege aan de Triple B Hunt gestelde voorschriften, met name, doch niet uitsluitend, welke in het belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen. De deelnemer zal zich in het algemeen onthouden van zulke gedragingen waardoor hij zichzelf en / of anderen in gevaar brengt (cfr. gedragsreglement van de vereniging).
  4. De organisator, Triple B Hunt, kan in GEEN ENKEL GEVAL verantwoordelijk worden gesteld voor tijdens of buiten een slipjacht opgelopen lichamelijk letsel of enige andere vorm van schade, ongevallen of jachtinbreuken. Ondergetekende verzaakt aan het instellen van een aansprakelijkheidsvordering jegens Triple B Hunt of wie dan ook die deelneemt aan de organisatie van de slipjacht.
  5. Wat betreft minderjarige deelnemers onder 18 jaar, geldt dat de met gezag belaste ouder of voogd aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door of ten aanzien van de minderjarige, onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid van Triple B Hunt en het organisatiecomité. De minderjarige zal steeds begeleid worden door een volwassen deelnemer, die zelf zal meerijden of in overleg een ervaren mentor laat meerijden in de slipjacht en de minderjarige onder zijn / haar hoede zal nemen. Ondergetekende verklaart dat de betreffende minderjarige voldoende is geoefend om zelfstandig onder bovengenoemde begeleiding in de slipjacht paard / pony te kunnen rijden.
  6. De deelnemer is bekend met het feit dat de Triple B Hunt, alsmede het organisatiecomité van de betreffende slipjacht op de uiterst en meest verantwoorde wijze een route heeft uitgezet, zonder afbreuk te doen aan het karakter van een slipjacht en de daaraan verbonden risico’s.
  7. Elke aanwijzing gegeven door de organisator dient steeds stipt opgevolgd te worden, waarbij veiligheid en welzijn van mens en dier steeds dient te worden gerespecteerd. U verlaat enkel het jachtveld met toestemming van de Fieldmaster.
  8. Te paard wordt niet gerookt.
  9. De organisator kan bij niet-naleving van dit reglement een sanctie treffen (waaronder de volledige of gedeeltelijke uitsluiting), afhankelijk van de ernst van de feiten en de omstandigheden. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
  10. Veilige slipjacht!